English version below

Het is weer zover!!! Smartlures “Pass Me The Salt” Weekend 21-6-2019 t/m 23-6-2019

Een mooie 50 tiger tijdens de 2018 editie.

Na de vele vragen of er weer een derde editie komt van het Smartlures “Pass Me The Salt” weekend. Kan ik mededelen dat datum beken is! De derde editie van het Smartlures “Pass Me The Salt” weekend staat op de planning dit jaar van 21-6-2019 t/m 23-6-2019. We hebben dit jaar wederom gekozen om het zeebaars weekend wat eerder in het seizoen te houden. Uit onze ervaring is gebleken dat de vangsten in de maanden juni en juli vaak beter zijn wat betreft de aantallen. En ook in deze maanden worden er zeker grote vissen gevangen. Heb zelf me meeste 60-tigers en 70-tigers in juni en juli gevangen. September en oktober kunnen ook zeker goede maanden zijn en de zeebaarzen zijn dan wel weer  wat dikker, maar de vangsten zijn dan vaak wel een stuk wispelturiger. In die tijd is het vaak alles of niets.

De planning is om van vrijdagmiddag 21-6-2019 t/m 23-6-2019 tot het eind van middag met een groep enthousiaste vliegvissers achter de zeebaars aan te gaan. Aankomst vrijdagmiddag ergens tussen 12 en 17 uur en zondag gaan we rond een uurtje of 17 weer richting huis. Willen mensen eerder komen geen enkel probleem en eerder of later weg op zondag is geen enkel probleem. Zijn er deelnemers die graag iets langer blijven van vrijdag t/m maandag  kan dit ook. Geef dit even aan in je mail. Het bedrag voor deelname is dan € 40,- hoger. Ook dan wordt er zondagavond voor eten gezorgd en maandagmorgen voor een ontbijt en lunchpakket.

Locatie is bekend!!!

We zullen verblijven bij Molecaten Park Kruininger Gors hier hebben we een optie  4 chalets, op slechts 5  minuten rijden van de eerste stekken. De De chalets zijn van alle gemakken voorzien.

In de chalets is plaats voor max. 16 personen, de eerste plekken zijn reeds geboekt. Wil je graag mee wees er dan snel bij!!

In de ochtend verzorgen wij een stevig ontbijt en is er de mogelijkheid om een lunchpakket te maken. ( Je kan ook bij de plaatselijk supermarkt wat halen om overdag te nuttigen) . Op vrijdagavond halen we lekker Chinees bij het Chinese Restaurant in Oostvoorne. En neem van ons aan deze is echt goed. Op zaterdagavond organiseren we een barbecue  voor de groep. Zorg enkel voor je eigen alcoholische versnaperingen en eventueel wat lekkers voor in de avond.

We hebben een optie tot eind van de week op de huisjes. Wil je dit jaar mee met het Smartlures “Pass Me The Salt” weekend wees er dan snel bij. De kosten voor het weekend zijn € 179,- p.p voor 2 overnachtingen incl. bedlinnen,  ontbijt, lunchpakket en avondeten..

De nachten kunnen zeer productief zijn.

Maar ook erg vermoeiend!!!

Dit jaar is het weekendje er ook weer eentje van vissers onder elkaar, maar om de spanning iets te vergroten zullen we dit jaar 3 prijzen beschikbaar stellen voor de 3 grootste zeebaarzen welke dat weekend gevangen worden. De groots gevangen zeebaarzen tellen alleen van vrijdagmiddag 13 uur tot zondagmiddag 16 uur, om 17 uur worden jullie weer terug verwacht voor de prijs uitreiking bij de huisjes.

Verder is het gewoon  een weekend hardcore vissen en in de avond onder een genot van een lekkere versnapering hopelijk paar mooie vis verhalen vertellen.

Het weekend is ook zeker geschikt voor vissers met weinig tot geen ervaring. Het juist de bedoeling om elkaar verder te helpen in deze prachtige visserij. Alle deelnemers zullen worden voorzien van de nodige informatie over de zeebaars visserij in het mooie Europoort gebied.

In juni zijn de nachten lekker kort zodat er lange dagen gevist kunnen worden, ook is de nachtvisserij in deze maand vaak erg goed en zeker een keer het proberen waard.

Wat heb je nodig:

 • Hengel in de klasse #8 of #9 ( #10 kan maar vind dit zelf een beetje overkill, met een goede #8 of #9 kan je een 70+ prima blokken). Liefst 2 hengels zodat je makkelijk kan switchen met je lijnen en je hebt zo altijd een backup bij je.
 • Reel met een gesloten slip-systeem, het zoute water is anders echt funest voor je materiaal. ( In de avond zeker even je spullen onder de douche afspoelen)
 • Lijnen, vis zelf veel met de Forty Plus Sniper Inter/Sink3 en de Forty Plus Sniper Intermediate. Sinds een jaartje is de Cortland Compact Intermediat met Clear tip één van de favorieten lijnen voor de heldere delen van de Europoort.
 • Streamers, we vissen zelf veel met de Sybai Saltwater Flash Hair streamer en de H2O Sculpting Fibre Minnow, is het water erg helder en ook nog eens zonnig weer dan gaat de voorkeur uit naar bijvoorbeeld een EP streamer zonder flash o.i.d. er in verwerkt. Garnaaltjes en krab imitaties kunnen ook erg effectief zijn.
 • Een goed waadpak met waadschoenen of de betere duikschoenen ( gebruik ik zelf nu ook en moet zeggen werken super voor dit werk)
 • Een goed water dichte jas ( er kan weleens een bui regen vallen )
 • Stripping basket mag niet ontbreken
 • Schepnet
 • Stripping guards voor de strip vinger
 • Goede onthaaktang
 • Neem voor de zekerheid wat pleisters mee, een sneetje is snel opgelopen bij het landen van een zeebaars met de blote hand
 • Camera
 • En wat lekkers voor de innerlijke mens

Wil je meer info of wil je je opgeven voor dit weekend stuur dan even een mailtje naar info@smartlures.nl.

Deze zeebaars werd vorig jaar juli gevangen in de Rotterdamse Europoort!!!

English version.

It is time again!!! The Smartlures “Pass Me The Salt” weekend

After the many questions for a second edition of the Smartlures “Pass Me The Salt” weekend. We can inform you that we have! The second edition of the Smartlures “Pass Me The Salt” weekend is this year from21-6-2019 t/m 23-6-2019. We have  chosen this year to do the sea bass-weekend a bit earlier in the season. Our experience has shown that the catches in the months of June and July tend to be better in terms of the numbers. And also in these months can catch that big bass. Got myself  most of the 60 and 70 plus in June and July. September and October can also certainly be good months and the bass are bit thicker, but the catches were often quite a lot variable.

The planning is to by Friday noon 21-6-2019 t/m 23-6-2019 up to the end of the afternoon with a group of enthusiastic fly fishermen behind the sea bass. Arrival Friday afternoon somewhere around 12pm and 5 pm and Sunday we will leave at 6pm. The people which want to come earlier or later is not problem any way. The participants who would like to stay a little longer Friday through Monday can do this too. Write  this in your mail. The amount for participation that will stay longer is €40,-. For Sunday evening there is also dinner and Monday morning we will arrange for breakfast and packed lunches.

Location is known.

We will be staying at Molecaten Park Kruininger Gors here we have an option on 4 chalets, just a 5-minute drive from the first spots. The chalets are fully equipped.

The chalets have space for max. 16 people, the first places are already booked. Would you like to join us!!

In the morning we provide breakfast and there is the possibility to make a lunch package. (You can also pick up at the local supermarket what to eat during the day). On Friday night there will be soup and bread and hamburger. On Saturday night we organise a barbecue for the group. Just take your own alcoholic beverages and some goodies for the evening.

We have an option until the end of this week for the cottages. Would you like this year along with the Smartlures “Pass Me The Salt” weekends make quick decision. The price for the weekend is €179,-per person for 3 nights including breakfast, packed lunches and evening meals. Take your own linens (sleeping bag). Against payment of €12.50 extra it is possible to order bedding for your sleeping place

This year’s weekend is again one of fishing under each other, but to increase the tension, we will have this year 3 prizes available for the 3 biggest bass caught during this weekend. The biggest bass caught Friday 1pm till Sunday 4pm counts, at 5 pm you are expected back for the award ceremony at the cottages.

But for all it is just a weekend hardcore fishing and in the evening enjoying a beer and hopefully with a few nice fish story’s.

The weekend is definitely suitable for fishermen with little to no experience. It is intended to help each other in this wonderful fishing. All participants will be provided with the necessary information about the  bass fishing in the beautiful Europoort area.

In June the nights are nice and short so  there can be long days fishing, night fishing in this month is also often very good and definitely worth to give it a try.

What do you need?

 • Fishing rod in the class #8 or #9 (#10 can but find this myself a bit overkill, with a good #8 or #9 you can a 70 + fine blocks). 2 fishing rods so you can easily switch with your lines and you have so always backup with you.
 • Reel with a closed slip system, the salt is otherwise really disastrous for your material. (In the evening certainly just rinse your gear in the shower)
 • Lines, fish itself much with the Forty Plus Sniper Inter/Sink3 and the Forty Plus Sniper Intermediate. Since a year is the Cortland Compact Intermediat with Clear tip lines one of the favourites for the bright parts of the Europoort.
 • Streamers, we fish itself much with the Sybai Salt water Flash Hair streamer and the H2O Sculpting Fibre Minnow, water is very bright and sunny weather then the preference is to, for example, a EP streamer without flash o.i.d. there in processed. Shrimp and crab imitations may also very effective.
 • A well with waders wading shoes or the better dive shoes (I use itself now also and have to say work super for this work)
 • A good waterproof jacket (there may well be a temper rain fall)
 • Stripping basket
 • Landing net
 • Stripping guards
 • Good plier
 • Camera

If you need more info or if you want to sign up for this weekend please send an email to info@smartlures.nl.

This 71cm bass was caught July 2017!