Boekingen:

U kunt per email uw trip boeken. Voor een optimale boeking dienen wij dan over al uw (medereizigers) benodigde persoonsgegevens te beschikken. U ontvangt daarna een bevestigingsfactuur met alle prijzen en gegevens van uw reis.  

Prijzen:

De prijs bedragt € 249,- p.p.. De prijzen zijn gebaseerd op voorwaarden die bekend waren ten tijde van het plaatsen van de prijs. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhogingen van derden, koerswijzigingen. M.a.w. de prijzen zijn onder voorbehoud!

Wij zullen u mededelen op welke manier deze prijsverhoging tot stand gekomen is. Als wij de prijzen tussentijds verhogen, heeft u het recht om de reis te annuleren. Dit moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van onze mededeling gebeuren. U hebt dan recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.

Betalingsvoorwaarden:

Zodra u onze bevestigingsfactuur heeft ontvangen, dient u per omgaande de aanbetaling op onze bankrekening te storten. Uw reservering is pas definitief zodra het gehele bedrag is voldaan. De hoogte van de aanbetaling bedraagt 50% van de gehele reissom:

  • De resterende reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek te zijn bijgeboekt op onze bankrekening.
  • Bij boekingen binnen 3 weken voor de dag van vertrek dient de gehele reissom terstond te worden voldaan.
  • Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor, na sommatie, de reis te annuleren.
  • Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de annuleringsgelden.

Annulering:

Annuleren van de reis door de klant:

Mocht u de reis moeten annuleren dan zullen wij op basis van onderstaande tabel een bedrag in rekening brengen, naast de verschuldigde boekingskosten. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.

Annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering t/m 6 weken voor de dag van vertrek: de aanbetaling.
  • Bij annulering t/m 4 weken voor de dag van vertrek: 75% van de reissom.
  • Bij annulering binnen 4 weken tot de dag van vertrek: 100% van de reissom.

Wij maken u erop attent dat een annuleringsverzekering u voor de bovenstaande kosten schadeloos stelt, indien de reden van de annulering onder de condities van de verzekering valt.

Annulering van de reis door de Smartlures.nl:

Wij houden ons het recht voor om een reis te annuleren als dit door externe problemen noodzakelijk is. Wij zullen u met reden omkleed schriftelijk op de hoogte stellen dat de reis niet doorgaat. Het geheel of gedeeltelijk betaalde reissom wordt binnen twee weken na het versturen van het bovengenoemde bericht terugbetaald.

Wij hebben het recht om de reisovereenkomst, vanwege belangrijke omstandigheden, te wijzigen. Binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden moeten wij u een alternatief aanbod voorleggen. Als u het met het alternatief niet eens bent kunt u de reis kosteloos annuleren. Dit moet dan binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging gebeuren.

Wijzigingen door de reiziger:

Tot 4 weken voor de dag van vertrek kunnen, voor zover mogelijk, wijzigingen worden aangebracht. Dit onder voorwaarde dat de nieuwe reissom direct wordt voldaan. De wijzigingskosten bedragen € 25,- per boeking.

In-de-plaatsstelling:

De reiziger kan zich laten vervangen door een andere persoon mits dit verzoek tijdig voor het begin van de reis wordt ingediend. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De plaatsvervanger moet voldoen aan de voorwaarden van de reis in kwestie.
  • Het verzoek moet in ieder geval zo tijdig zijn dat alle benodigde handelingen/formaliteiten kunnen worden verricht.
  • De eventueel resterende reissom, vermeerderd met de wijzigingskosten ad. € 25,- plus eventuele extra communicatiekosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging, moet voor vertrek bij ons binnen zijn.

Reisdocumenten:

Bij vertrek dient u in het bezit te zijn van de volgende documenten: een geldig en niet verlopen paspoort of (waar toegestaan) een ID-kaart, rijbewijs en groene kaart. U dient zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie en huidige regelgeving in te winnen en ruim op tijd voor vertrek te controleren dat de eerder verstrekte informatie intussen niet gewijzigd is. Als u de reis niet (geheel) kunt maken vanwege het ontbreken van één of meerdere van de bovengenoemde documenten kan dat (mogelijk) nadelige gevolgen hebben voor uw reis.

Onze verantwoordelijkheid:

Onze verantwoordelijkheid is om de reis op een zo goed mogelijke manier uit te voeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of slecht uitvoeren van een reisovereenkomst als de tekortkomingen niet aan onze schuld te wijten zijn. Als u tijdens de reis in moeilijkheden raakt, zijn wij verplicht om u zoveel mogelijk te helpen.

De eventuele kosten zijn voor onze rekening als de tekortkomingen aan onze schuld te wijten zijn. Als de problemen aan u te wijten zijn, zijn de kosten van de eerder genoemde hulp voor uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, die het gevolg is van het niet goed uitvoeren van de reis, als de tekortkomingen in de uitvoering aan u toe te schrijven zijn. Als wij, tegenover u, aansprakelijk zijn voor verlies van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

Verplichting van de reiziger:

U bent verplicht om alle aanwijzingen van ons na te leven ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. Een reiziger die zodanig last of hinder oplevert dat de goede uitvoering van de reis in gevaar komt, kan door Smartlures.nl van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle kosten die hier een gevolg van zijn komen voor rekening van de reiziger.

Klachten:

Ondanks al onze voorbereidingen en zorg is het mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet met spoed (binnen 48 uur) bij de Smartlures.nl worden ingediend, liefst schriftelijk. Als u dit nalaat, heeft u in principe geen recht op “schadevergoeding” in welke vorm dan ook.

Reisverzekering:

Deelnemers aan onze reizen raden wij dringend aan om een annuleringskosten- en een reisverzekering af te sluiten.

Mocht u in de veronderstelling verkeren dat uw ziektekosten- verzekering de genoemde schade ook dekt dan raden wij u dringend aan zorgvuldig bij uw verzekeringsmaatschappij te checken of inderdaad alle kosten volledig worden vergoed. Mocht u twijfelen dan kunt u grote problemen voorkomen door het afsluiten van een goede reisverzekering.

Indien u een doorlopende reisverzekering heeft, kunt u volstaan met het afsluiten van een annuleringskosten verzekering.